Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej

Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej

 I. Organizator

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Patronat honorowy – Wielkopolski Kurator Oświaty

II. Cele konkursu:

▪popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
▪ukazanie wkładu Wielkopolan w proces odzyskania niepodległości państwa polskiego
▪rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
▪kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
▪integracja społeczności województwa wielkopolskiego.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (poziom klas IV – VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych : liceów i techników oraz szkół zawodowych

IV. Terminarz konkursu

▪I etap – szkolny – 20 października 2008r.
Protokół z przebiegu etapu szkolnego należy przesłać do 26 października 2008 roku, na adres:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kanclerska 31. 60-327 Poznań
Decyduje data stempla pocztowego lub przesłania elektronicznego.
▪II etap – wojewódzki – 10 grudnia 2008r.

V. Komisje konkursu

1) Skład komisji szkolnej ustala dyrektor szkoły, a jej pracom przewodniczy szkolny koordynator projektu .
2) Komisję wojewódzką i jej przewodniczącego, w imieniu organizatorów konkursu, powołuje Dyrektor ODN Poznań.

VI. Formy eliminacji

Etap I – szkolny Odbędzie się równocześnie we wszystkich wyznaczonych szkołach, zgodnie z terminarzem 20 października 2008r.
▪Formą eliminacji szkolnych jest test przygotowany przez organizatorów i przesłany do szkół
▪Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły, przewodniczącym komisji jest szkolny koordynator projektu
▪Zgodnie z terminem podanym w regulaminie przewodniczący komisji szkolnej przesyła protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu na adres organizatorów .
Do etapu wojewódzkiego konkursu kwalifikuje się trzech uczniów , którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z testu konkursowego na etapie szkolnym. Reprezentują oni swoją szkołę w etapie wojewódzkim.
Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo. W takiej sytuacji szkoła przeprowadza dodatkowy etap ustny, w wyniku którego wyłania trzech laureatów etapu szkolnego.

Etap II – wojewódzki – finał (10 XII 2008 r.)
▪miejsce przeprowadzenia finału wyznaczą organizatorzy konkursu,
▪etap wojewódzki przeprowadza komisja wojewódzka,
▪forma – test. odrębny dla każdego typu szkoły,
▪testy przeprowadzone będą w 4 następujących przedziałach :
1/ szkoły podstawowe
2/ gimnazja
3/ szkoły zawodowe
4/ licea ogólnokształcące , profilowane , technika.
Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w swojej grupie szkolnej- nie mniej jednak niż 90 % wymaganej liczby punktów dla danego typu szkoły.

VII. Sprawy sporne
Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Projektu i Rada Programowa Projektu powołana przez organizatorów.

VIII Zakres materiału
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 r.:
przyczyny wybuchu powstania, najważniejsze wydarzenia z przebiegu powstania, jego skutki, postacie związane z wydarzeniami powstania, powstańcy wielkopolscy w walkach o granicę wschodnią i Górny Śląsk powstanie a sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości.
Bibliografia – podana w odrębnym załączniku.

IX Zgłoszenia
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 21 września 2008 roku
na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kanclerska 31, 60-327 Poznań

Organizator
Rada programowa
Back to top button